fbpx

Kennismaken

Studenten op De Ontdekking bepalen hun eigen leerproces en ontwikkeling. Ze nemen op hun eigen manier deel aan het besturen en vormgeven van de school. Die verantwoordelijkheid is een onbetwistbare eis van toelating op De Ontdekking. Naar school gaan op De Ontdekking is niet te vergelijken met naar school gaan op een reguliere school. Er is in positieve zin sprake van een grote uitdaging voor zowel de student, de ouders als de school. Als ouders kies je voor een brede (volledige) ontwikkeling van je kind en als kind/jongere wordt van je gevraagd dat je keuze voor De Ontdekking een bewuste keuze is. Je laat de gebaande wegen van het reguliere onderwijs achter je. Een voorwaarde voor een succesvolle tijd op De Ontdekking is dat de ouders achter het schoolconcept staan en daarvoor ook bereid zijn hun houding en overtuigingen ten aanzien van leren zo nodig bij te stellen.

Schema aanname

Eerste kennismaking

De eerste kennismaking met De Ontdekking is in veel gevallen een bezoek aan een open dag of een aangevraagd gesprek met rondleiding.

 

Oriëntatiegesprek

Als er interesse is voor De Ontdekking volgt na de eerste kennismaking altijd een oriëntatiegesprek met de betreffende student en zijn/haar ouder(s). Dit gesprek met de Oriëntatiekring dient als nadere kennismaking en om samen vast te stellen of een keuze voor De Ontdekking vanuit vrijheid gemaakt wordt. De Oriëntatiekring bestaat uit enkele studenten, de schoolleider, po-coördinator, vo-coördinator en eventueel de zorgcoördinator.

 

Kennismakingsperiode

Als eerste is het belangrijk dat de student zelf in het oriëntatiegesprek duidelijk aan heeft gegeven dat hij/zij hier op school wil zijn. Daarna volgt de kennismakingsperiode van vier weken. De kijkstudent maakt kennis met de school als leergemeenschap, en de school maakt kennis met de kijkstudent. De kijkstudent is in ieder geval één hele schoolweek aanwezig. De overige 3 weken wordt hij of zij minimaal 2 dagen per week verwacht op De Ontdekking. Mocht dit om bepaalde redenen onmogelijk blijken te zijn, dan wordt er in overleg tussen de kijkstudent, ouder(s) en De Ontdekking gezocht naar een passende oplossing. In de kennismakingsperiode is er minimaal één tussentijds reflectiemoment met de kijkstudent in de Schoolkring.

De kijkstudent blijft gedurende deze vier weken ingeschreven staan op de huidige school. Pas aan het einde van de kennismakingsperiode wordt er immers een keuze gemaakt. Indien de huidige school hierom vraagt, kan De Ontdekking een contract opstellen voor de huidige school waarin verklaard wordt dat de student blijft ingeschreven op de huidige school, maar gedurende 4 weken onderwijs volgt op De Ontdekking.

De kosten van deze kennismakingsperiode bedragen € 125,-.

Even belangrijk is het dat de ouders in deze vier weken kennis maken met de school en het onderwijsconcept van de school. Zij volgen in deze periode een cursus van twee avonden. Ouders maken daarin kennis met wat de sociocratie inhoudt en wat unschoolen is. De kosten voor beide avonden samen bedragen € 75,- per persoon.

 

Reflectie in de schoolkring

In de laatste week van de kennismakingsperiode vindt er in de Schoolkring (studenten en leerkrachten) een beeldvorming over de kijkstudent plaats. Alle studenten kunnen aangeven wat zij van de kennismaking met de kijkstudent vonden en kunnen hem of haar verhelderende vragen stellen. Ook wordt de kijkstudent o.a. gevraagd in eigen woorden te vertellen hoe De Ontdekking werkt. De kijkstudent geeft daarna zelf ook aan wat zijn/haar beeld is van de school en of hij/zij graag op De Ontdekking naar school zou willen gaan. De Schoolkring geeft na deze beeldvorming consent of geen consent voor de toelating van de betreffende kijkstudent.

Indien de Schoolkring geen consent geeft voor het toelaten van de kijkstudent, wordt dit helder onderbouwd. Geen consent voor het toelaten van de kijkstudent is overigens geen bindend besluit.

 

Pedagogische driehoek

Na de bespreking in de Schoolkring, vindt in de Pedagogische Driehoek – de kijkstudent, de ouders en (vertegenwoordigers van) de school – het evaluatiegesprek plaats. Als de Schoolkring consent heeft gegeven – en in het evaluatiegesprek ook door ouders, kijkstudent en vertegenwoordigers van de school consent wordt gegeven – dan kan de nieuwe student worden ingeschreven.

 

Inschrijving of geen inschrijving

Als de Schoolkring consent heeft gegeven en de Pedagogische Driehoek het vertrouwen uitspreekt dat binnen het onderwijsconcept van De Ontdekking de student kan leren en zich kan ontwikkelen, kan de student zich inschrijven op De Ontdekking. De student gaat akkoord met het onderwijsconcept en de vanzelfsprekend daarbij horende verantwoordelijkheid. Dit alles wordt in een contract door de student, de ouders en de school ondertekend. De nieuwe student kan in principe aansluitend op de kennismakingsperiode starten op De Ontdekking.

De conclusie van de kijkstudent, de ouder(s) en/of de school kan ook zijn dat de kijkstudent niet ingeschreven kan worden. Mocht dit een besluit van de school zijn, dan wordt dit toegelicht. Over het algemeen zal dit geen bindend besluit zijn, de mogelijkheid blijft dan ook bestaan om op een later moment nog eens een kennismakingsperiode te volgen. Hieraan voorafgaand zal er eerst weer een oriënterend gesprek plaatsvinden waarin de kijkstudent de keuze onderbouwt.